Toimintasäännöt

1 § Seuran nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Viittomakielisten Urheiluseura KREME ry, kotipaikkana Oulu ja toimialueena koko Suomi. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi. Seuran kokouskielenä on suomalainen viittomakieli, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää ja kehittää monipuolisesti toiminta-aluellaan kaikenikäisten viittomakielisten liikunta- ja urheiluharrastusta ja edistää ja kohottaa heidän fyysistä ja henkistä terveyttä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

                  Tarkoitustaan seura toteuttaa

järjestämällä liikuntaan ja urheiluun liittyviä harjoitus- ja kuntotapahtumia, urheilukilpailuja ja muuta samantapaista toimintaa, joka palvelee terveitä elintapoja ja kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin, liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä harjoittamalla julkaisutoimintaa.

                  Toimintansa tukemiseksi seura

hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia, voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia, jälkisäädöksiä, voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteää ja irtainta omaisuutta, sekä harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja julkaisutoimintaa. Välittää jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja – asusteita.

Näitä toimintoja varten seura hankkii tarvittavan luvan. Seuran toiminta ei saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

4 § Seuran jäsenyys

Seura kuuluu jäsenseurana Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:hyn, jonka kotipaikka on Helsinki ja jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi. Seura on velvollinen noudattamaan liiton sääntöjä ja lähettämään omat sääntönsä ja niiden muutokset liiton hallituksen tarkastettavaksi.

Seura noudattaa Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL ry:n ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on ja on oikeutettu lähettämään edustajansa niiden kokouksiin.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on viittomakielinen kuuro tai eriasteinen kuulovammainen, tai henkilö, joka haluaa edistää seuran tarkoitusta. Jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Päästäkseen äänestämään seuran kokouksissa on jäsenen huolehdittava seuran vuosikokouksen hyväksymien liittymis- ja jäsenmaksujensa suorittamisesta eräpäivään menneessä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi seura kutsua jäsenen, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvot ovat elinikäisiä.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa suorittamalla vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää liitto ja/tai lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Asianomaisella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Asianomainen voi valittaa päätöksestä, lukuun ottamatta jäsenmaksun laiminlyönnistä johtuvaa erottamista, lähinnä seuraavalle seuran kokouksella jättämällä valituskirjelmän hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.

Erottaminen jäsenmaksun vuoksi vaaditaan vähintään yksi (1) muistutus asiasta, jonka jälkeen seuran hallitus voi erottaa jäsenen kalenterivuoden loppuun mennessä.

8 § Liittymis- ja jäsenmaksut

Seuran vuosikokous määrää kalenterivuotta varten varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun ja kannattajajäsenten jäsenmaksujen suuruuden. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

9 § Seuran kokoukset

Seuran päättävä elin on seuran kokous, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään tammi-kesäkuun aikana. Vuosikokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, seuran internet-sivuilla tai sähköpostitse. Kutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

10 § Vuosikokous

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja taikka heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsenistä.
Vuosikokouksessa käsitellään:

1     Kokouksen avaus
2     Todetaan läsnä olevat jäsenet ja hallituksen jäsenet
3     Valitaan kokoukselle
a)    puheenjohtaja
b)    sihteeri
c)    pöytäkirjan tarkastajat (2)
d)    ääntenlaskijat (2)
4     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5     Kokouksen esityslista
6     Hallituksen toimintakertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta
7      Tilikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilin­tar­kas­ta­ji­en lausunto edellisen kalenterivuoden toiminnasta
8     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden  myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9     Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
10    Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
11    Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
12    Valitaan hallituksen puheenjohtaja
13    Valitaan hallituksen muut jäsenet
14    Valitaan yksi (tai kaksi) toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja vastaava määrä varahenkilöä
15    Valitaan edustajat liiton liittokokoukseen ja mahdollisten urheilujärjestöjen kokouksiin joissa seura on jäsenenä
16    Päätetään urheilulajeista, jotka pidetään seuran ohjelmassa sekä niiden vastuuhenkilöt
17    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
18    Kokouksen päättäminen

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat seurakokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä siitä kirjallisesti hallitukselle vaatii tarkoin perustellen kokoontumisen syyn. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä enintään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen ja hallituksen alaisten jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava. Mahdollisten jaostojen ollessa olemassa, niiden kokousten pöytäkirjat on toimitettava hallitukselle.

Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys ja äänioikeus

Seuran kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, talousvastaavan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

–        johtaa seuran toimintaa näiden sääntöjen ja seuran kokousten päätösten mukaan
–        valita varapuheenjohtaja
–        valita sihteeri, talousvastaava ja muut mahdolliset toimihenkilöt
–        edustaa seuraa, hoitaa sen asioita, kantaa ja vastata sen puolesta
–        asettaa tarvittavat jaostot ja valita niiden puheenjohtajat ja/tai vastuuhenkilöt
–        hoitaa seuran varoja ja omaisuutta, päättää jäsenmaksujen kantotavasta ja ajasta
–        pitää jäsenluetteloa
–        huolehtia seuran toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä, hankkia tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto
–        tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
–        hoitaa seuran tiedotustoimintaa
–        hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
–        valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
–        päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
–        ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
–        luovuttaa tili tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.
–        kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niihin tulevat asiat
–        huolehtia että liitto saa määrättynä ajankohtana toimintakertomuksen, jäsenluettelon ja ilmoituksen hallituksen kokoonpanosta.
–        hoitaa muut juoksevat asiat

15 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja talousvastaava, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysikäisiä.

17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta

19 § Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen tai paikalliselle rekisteröidylle kuurojen yhdistykselle toiveena perustaa oma liikuntajaosto. Arkisto on luovutettava Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry:lle ja liiton on noudatettava arkiston säilyttämisestä määrättyjä Suomen lakeja

Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 § Yhdistyslaki

Niihin kohtiin, mihin näissä säännöissä ei ole mainintaa, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Tarkastettu ja hyväksytty 30.9.2013 Patentti- ja rekisterihallituksessa.